ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย และวารสารพิฆเนศวร์สาร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (มกราคม - เมษายน 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
[เปิดรับบทความ] วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[เปิดรับบทความ] วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
[เปิดรับบทความ] ข่าวสารวารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับที่ 15 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561)
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ