รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติการสำเร็จการศึกษา


รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ปริญญา เอก - โท ) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ประกาศนียบัตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 ธันวาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ประกาศนียบัตรบัณฑิต) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 21 กันยายน 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 สิงหาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 20 กรกฎาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 มิถุนายน 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 28 เมษายน 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 มีนาคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 27 มกราคม 2560
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 23 ธันวาคม 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 กันยายน 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 สิงหาคม 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 29 เมษายน 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 มีนาคม 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอคณะกรรมการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 วันที่ 25 มกราคม 2559