ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือฯ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งรัตนโกสินทร์
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประชาสัมพันธ์มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประชาสัมพันธ์ประชุมนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ และนานานชาติ ครั้งที่ 2
ประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลราชมงคลกรุงเทพ
ประชาสัมพันธ์และขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการส้มนาเชิงวิชาการ
ประชาสัมพันธ์การจัดงานวิชาการนานาชาติ Global Health Institute - Thailand 2019
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์การให้เงินอุดหนุนการวจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราชฏร
ปรชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แจ้งข้อมูล ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปี 2560 (รุ่น4) รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thaiand Research Expo 2019) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วม "การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม"
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันะ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2) มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานการสัมมนาวิจัยยุทธสาสตร์ไทย - จีน ครั้งที่ ๘ สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการประจำปีการศึกษา 2562
ประชาสัมพันธ์การนำเสนอเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563
ประชาสัมพันธ์การส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ในวารสารราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
แบบแสดงคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา
แจ้งป.บัณฑิต (รุ่น4) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ / วารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยศิลปากร
แจ้งข้อมูลการส่งเอกสารเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู (ป.บัณฑิต รุ่น 4)
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู ของ ป.ครู รุ่น 5
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม โครงการพัฒนานักศึกษา ป.เอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วม โครงการพัฒนานักศึกษา ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
หนังสือขอนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ศึกษาสังเกตการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนวันจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ ๖"
ประกาศสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญร่วมนำเสนองานวิจัย/ผลงานวิชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ประชาสัมพันธ์แจ้งขยายเวลารับผลงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ขอเชิญเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โรงไฟฟ้าชีวมวล (Biomass Power Plant Learning Center)
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2561-15 กุมภาพันธ์ 2562
เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
ขอประชาสัมพันธ์และขอเชิญร่วมงานประชุมวิชการระดับชาติ ครั้งที่ 1
ขอเรียนเชิญร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยหการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2562 ภายใต้ชื่อ ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20 ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์ โครงการ Innovations For Street Food โดย ว.ช.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 20
ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ สมศ.
[ขยายเวลา]เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
[ประชาสัมพันธ์] หลักสูตรธรรมาพิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่นที่ 19
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ และภูกะเหรี่ยง จังหวัดนครนายก ของ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
[ประกาศ] เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นครู ของ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา วิชาชีพครู รุ่นที่ 4
[หนังสือ]ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา (โรงเรียน)
[หนังสือ]ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา (เขตฯ)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
[เปิดระบบ]รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
[ประกาศ] เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษา ของ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของ ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
หนังสือขออนุญาต ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ อบรมวัดผลและกระบวนการวิจัยฯ ของ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
หนังสำรวจความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ ของ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ขอเชิญร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2561
ขอเชิญบุคลากรทั่วไป เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู ของ ป.บัณฑิตวิชาชีพ รุ่นที่ 4
ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดวิทยานิพยธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การปฏิบรูปการศึกษาไทยในยุค 4.0
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SWUICE 2018 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ขอเชิญร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รุ่น3 รอบ 2
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
หนังสือขอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมในต่างประเทศ
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13
[ประชาสัมพันธ์] การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
[แจ้งให้ทราบ]นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3 ขอความกรุณาให้ส่งเอกสาร เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2561
[แจ้งให้ทราบ]นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ท่านใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้รีบดำเนินการต่อสภาพ ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2561
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงานด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหาร การจัดการเรียนการสอน และการใช้ห้อง Smart Classroom
หนังสือสำรวจความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
หนังสือขอนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ศึกษาสังเกตการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
นักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 18 ให้ติดต่อขอรับใบ นว. 3 เพื่อนำไปชำระเงิน
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
ประกาศเลื่อนรับชำระเงินลงทะเบียน ของ ป.เอกรุ่น 4 กับ รุ่น 5 และ ป.โท รุ่น 18
กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 (ล่าสุด)
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
แบบฟอร์ม กรอกข้อมูลสถานที่ฝึกสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศ ขอเลื่อน วันปฐมนิเทศ และ วันเปิดภาคเรียน ของนักศึกษาใหม่ เป็นวันที่ 14 ตุลาคม 2560
เปิดระบบรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึง 5 ตุลาคม 2560
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
ประกาศ ในการสอบวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่จะถึง ของระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท สาขา บริหารการศึกษา จะมีการทำ ทำแบบทดสอบโดยใช้ Web App Quizizz
[หนังสือ] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ ทางการบริหารจัดการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.เอกบริหารการศึกษา ป.โทสาขาบริหารการศึกษา และ ป.โท หลักสูตรและการสอน (รอบเพิ่มเติม)
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลและการดำเนินการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
ผังที่นั่งสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
ประกาศ ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอทำการดับไฟฟ้า อาคาร 14 เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนตู้เมนระบบควบคุมไฟฟ้า
แบบฟอร์ม ตารางชื่อและคุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องการรายงานตัวเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (เรียกตัวสำรอง)
[ประกาศเกี่ยวกับระบบรายงานตัว ป.บัณฑิตวิชาครู]
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
[หนังสือ]สำรวจความต้องการรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู และ [หนังสือ]ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติการสอน เฉพาะ รุ่น 3
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกำกับการสอบปลายภาค นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่น 18 ห้อง 1 และ ห้อง 2
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 18
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[ประกาศ] เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
ประกาศ แจ้งรับทุน ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
[ประชาสัมพันธ์] โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมาลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ คณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
ประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสรรหาประทานสภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประชาสัมพันธ์ การขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์ การสรรหา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับบุลลากร และ บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น ๑๗
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
ประกาศเรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพ) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศเรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก สาขาวิชา การบริหารการศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๒)
ประกาศเรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙(ฉบับที่๒)
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่บุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และร่วมขบวนแปรอักษร ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2558-2559 วันที่ 28 ตุลาคม 2559
ประชาสัมพันธ์เรื่อง ขอให้แต่งกายไว้ทุกข์ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสม
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องแนวปฏิบัติตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง งดการเรียนการสอน วันที่ 14-16 ตุลาคม 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกาศให้วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นวันหยุดราชการ ให้ประชาชนน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งดวงพระวิญญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ เสด็จสู่สวรรคาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการเลื่อนกำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตรวจสอบลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
โครงการติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการทำวิทยานิพนธ์
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination)สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 17 (แผน ข)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพ) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ ตารางเรียนนักศึกษา บัณฑิตศึกษา ระดับ ป.เอก/ ป.โท/ และ ป.บัณฑิตสาขาวิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรือง กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ประกาศ วันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2559 หยุด เนื่องจากเป็นวันออกเสียงประชามติ
เปิดรับสมัคร นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รายชื่อมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ และบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30-16.00 น.
กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและหวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒
กำหนดเวลากิจกรรมวิชาการและหวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ฉบับที่ ๒
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์รายชื่อผู่มีสิทธิเสนอชื่อและผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงผู้เข้ารับการสรรหาเป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
กำหนดการรายงานตัวและการฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว
ประกาศ เรื่อง ทุนอุดหนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชั่วคราว สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมอบรมระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis)
กำหนดการสอบประมวลความรู้นักศึกษาป.โทสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนรุ่นที่16ห้อง1
ประกาศ เรื่อง การให้บริการเสื้อครุยปริญญาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
แบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
การประชุมสัมมนาวิชาการ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1"
ประกาศ กำหนดการสอบประมวลความรู้(Comprehensive Examination)สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น ๑๖(แผน ข)
แจ้งให้ นศ.ที่มีความประสงค์ จะใช้งานระบบ E-Thesis จะมีการจัดอบรม
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558 (ป.โท)
ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2558 (ป.เอก)
ประกาศ เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
กำหนดตารางเวลากิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ.) และกำหนดกิจกรรมทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพ) ประจำภาคการศึกษษที่ 1/2558 (ฉบับที่ 2)
รายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่รายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2556-2557
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 รอบที่ 2
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียน ของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์ การเลือกแผนการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการประกวดละครวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2558
ประกาศ ระบบและกลไลของการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบที่ 2)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 (รอบ 2)
ประกาศ รายชื่อผู้มิสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (รอบ 2 เพิ่มเติม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 16 ห้อง 2
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ บทความวิจัย และการเขียนเค้าโครงการวิจัย
ประกาศ กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัย มหาวิมยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทางวิชาการและวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัย บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและส่งบทความวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและรพดับนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความวิชาการและบทความวิทยานิพนธ์และวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และร่วมประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัยทางการจัดการในการประชุมวิชาการประจำปี 2558
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่นที่ 3
ประชาสัมพันธ์ การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์ วารสารวิจัย มข. ได้ปรับปรุงรูปแบบวารสารเพื่อเตรียมในการก้าวเป็นวารสารระดับนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) 2558
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง "คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรมในประชาคมอาเซียน"
ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Exmination) นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 15
ประชาสัมพันธ์ คำชี้แจงหลังยื่นขอสำเร็จการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมัคร E-mail address nsru เพื่อการใชเโปรแกรมการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-THESIS)
คู่มือการใช้งานระบบอักขราวิสุทธิ์ เพื่อการตรวจสอบการลักลอกผลงานทางวิชาการ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกวารสาร TCI-ThaiJO และขั้นตอนการส่งบทความผ่านทาง TCI-ThaiJO
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการโครงการสัมมนา เรื่อง "สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : บทบาทหน้าที่ ปัญหา และแนวทางการแก้ไข"
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ประชาสัมพันธ์ การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34
ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอกและปริญญาโท (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2558
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย เรื่อง "เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ"
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศุกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 และประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557
ประกาศ ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ และขั้นตอนการดำเนินการค้นคว้าอิสระ
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ ครั้งที่ 3
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการการดำเนินการเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการศึกษาและการเรียนรู้ รุ่นที่ 4
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรายชื่อรายงานตัวรับปริญญา 2557
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงานการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ แจ้งกำหนดเวลาขอรับใบปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2555 - 2556
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (The 33rd National Graduate Research Conference)
ประชาสัมพันธ์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ "International Conference on Quality Assurance 2014" (ICQA 2014)
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสาร MFU CONNEXION - Journal of Humanities and Social Science
ประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2557
ประชาสัมพันธ์ ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏพระนคร
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "การประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์และผลงานทางวิชาการ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 3rd ICADA 2014--SSIS
ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการเขียนบทคัดย่อ (abstract) อย่างไรให้ได้นำเสนอระดับชาติและนานาชาติ
เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2557
ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วม การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 และมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1
ประกาศประชาสัมพันธ์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท และ ป.เอก
ประกาศ เรื่องขอส่งวารสารและเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ปขมท.
ประกาศ กำหนดการงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2555 - 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557
เรื่อง ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่งผลงานวิจัยและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7
เรื่อง ของเชิญเข้าร่วมอบรมสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2
ประกาศเ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม) สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้
เรื่อง ขอเชิญชวนร่วมส่งผลงานวิจัย/ผลงานด้านวิชาการเพื่อเสนอในงานประชุมวิชาการของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ประจำปี 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ประจำปี 2557
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1
เรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ "Rethink : Social Development for Sustainability in ASEAN Community"
ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (รอบที่ 2 เพิ่มเติม)
เรื่อง ขอเชิญร่วมส่งผลงานในการประชุมสัมมนา เรื่องวิถีสร้างบัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21
ประกาศเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2557