เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 26/09/2017สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญา โท ห้อง 14809
วันที่ 27/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ 14809
วันที่ 20/09/2017สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809
วันที่ 20/09/2017สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809
วันที่ 27/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ 14809
วันที่ 17/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก ห้องสอบ 14808
วันที่ 03/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการการเกษตร ป.โท ณ อาคาร 1114
วันที่ 04/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท ห้อง 14809