เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 21/08/2019สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 07/08/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ 14708 อาคาร 14 ชั้น 7
วันที่ 14/08/2019สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 13/08/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 09/08/2019สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 07/08/2019สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องประชุมสภา 2 (14809) อาคาร 14 ชั้น 8
วันที่ 07/08/2019สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ /การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องประชุมสภา 2(14809) อาคาร 14 ชั้น 8
วันที่ 07/08/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 04/08/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องประชุมสภา 2 (14809) อาคาร 14 ชั้น 8