เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 14/10/2020สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 14/10/2020สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 07/10/2020สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14708 อาคาร 14 ชั้น 7