เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 21/06/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ 14708 อาคาร 14 ชั้น 7
วันที่ 21/06/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14809 อาคาร 14 ชั้น 8
วันที่ 14/06/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14809 อาคาร 14 ชั้น 8
วันที่ 14/06/2019สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14809 อาคาร 14 ชั้น 8
วันที่ 14/06/2019สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14809 อาคาร 14 ชั้น 8
วันที่ 11/06/2019สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ (ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์) อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์