เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 15/10/2021สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 935 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
วันที่ 15/10/2021สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 935 อาคาร 9 ชั้น 3
วันที่ 08/10/2021สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 935 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3
วันที่ 08/10/2021สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 935 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3
วันที่ 06/10/2021สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 935 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3
วันที่ 01/10/2021สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 935 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3
วันที่ 01/10/2021สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 935 อาคาร 9 คณะครุศาสตร์ ชั้น 3