เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 15/06/2021สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 935 อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 3
วันที่ 16/06/2021สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 16/06/2021สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 15/06/2021สอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 04/06/2021สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 04/06/2021สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2
วันที่ 04/06/2021สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 923(ห้องประชุมกาฬพฤษ) อาคารคณะครุศาสตร์ ชั้น 2