เลือกเดือนที่ต้องการค้นหา
วันที่ ชื่อกิจกรรม
วันที่ 08/06/2022สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 933 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
วันที่ 08/06/2022สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 933 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
วันที่ 01/06/2022สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 933 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์
วันที่ 01/06/2022สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ ห้อง 933 อาคาร 9 ชั้น 3 คณะครุศาสตร์