โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561
พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชมพรรณษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (GRC2018)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - 2561
ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู
พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ - การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์
การประชุมเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560
มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
โครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
การพัฒนา AR ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน