สมัครเรียน

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
   -สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4  -->หมดเขตรับสมัคร
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
   -สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19 -->เปิดรับสมัคร ถึง 31 ส.ค. 2560
   -สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 -->เปิดรับสมัคร ถึง 31 ส.ค. 2560
หลักสูครครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
   -สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 -->เปิดรับสมัคร ถึง 31 ส.ค. 2560

 

คลิกเพื่อสมัคร