ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
106828 ยุพิน ชัยราชา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
-
105871 อนงค์นาฎ ครุณรัมย์ การศึกษาความหมาย และองค์ประกอบของจิตนิสัยทางสะเต็ม
-
105245 เมลดา ธนิตนนท์ การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ้านบางเขน
-
103608 จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
-
103651 ประชัน หันชัยเนาว์ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
-
104203 อรอนงค์ กลางนภา กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3
-
102048 ลัดดาวัลย์ ยอดบัวและคณะ อิทธิพลของการควบคุมการสอบบัญชี มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของสำนักงานสอบบัญชี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-
101398 ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป กรณีศึกษา ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้
-
100256 สาลินี ชนาพงษ์จารุ การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2 โดยประยุกต์วิธีการประเมินเชิงผสมผสาน
-
98888 สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ ความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
-
[1][2][3][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 8
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522