ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
251292 ผศ.ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล การวิเคราะห์ศักยภาพ โอกาส และความสามารถในการแข่งขันทางการค้า ของประเทศไทยกับประเทศจีนตอนใต้ : กรณีศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน)
อยู่ระหว่างติดตามผลประเมินท่านที่ 2
248707 วไลพร เมฆไตรรัตน์, ปรียาภรณ์ คงแก้ว การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Function) ของเด็กปฐมวัยที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ 11 ฉบับ 2 ก.ค.-ธ.ค.64
248073 อนงค์นารถ ยิ้มช้าง และคณะ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมสำหรับผู้ปกครองเื่พอส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function ของเด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ 12 ฉบับ 1 ม.ค.-มิ.ย.65
248071 ศราธรณ์ หมั่นปรุ และเอกวิทย์ สิทธิวะ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ออนไลน์สองภาษาเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนบ้านคลองคางอย่างยั่งยืน
-
247568 วัชรพุทธิ์ เกตุเทศ การศึกษาสภาพการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ผู้เขียนยกเลิกการพิจารณา
247531 สุชานาฏ ไชยวรรณะ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัย โดยการใช้กิจกรรมการเล่นละครและบทบาทสมมติ
ปีที่ 12 ฉบับ 1 ม.ค.-มิ.ย.65
247443 นันทินา ดำรงวัฒนกูล และคณะ หมอของถิ่น : การขับเคลื่อนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สู่การพัฒนาที่ ยั่งยืนของตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
บรรณาธิการแจ้งผลพิจารณาแล้ว
247343 ธิดากุล บุญรักษา และคณะ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวชนมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว วิถีชุมชนบ้านคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.64
247101 สุขุม พันธุ์ณรงค์ และพิมลพรรณ บุญยะเสนา ความพึงพอใจในงานและความผูกพันของบุคลากรสำนักงานประกันสังคม
ปีที่ 11 ฉบับ 2 ก.ค.-ธ.ค.64
246893 สุวิชญา ชินธนาชูกิจ และคณะ กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ผู้เขียนยกเลิกการพิจารณา
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912