ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
246327 อัจศรา ประเสริฐสิน และคณะ นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
แจ้งผลพิจารณาที่ระบบ ThaiJo
245806 ขวัญใจ ฤทธิ์หมุน อิทธิพลของภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่มีต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว
แจ้งผลพิจารณาที่ระบบ ThaiJo
245653 ธนะดี สุริยะจันทร์หอม องค์ประกอบของการเห็นคุณค่าและกรอบความคิดแบบงอกงามของนักศึกษา
-
246601 ดอกเตอร์ เหลยเหลย จาง การวิเคราะห์เหตุปัจจัยของผู้ประกอบการที่เกิดศรัทธาและความเชื่อด้านสาธารณกุศล กรณีศึกษากลุ่มนักธุรกิจในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
-
245641 วสุ ทัพพะรังสี และสุวิธิดา จรุงเกียรติกุล มุมมองของผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายต่อแนวทางการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
-
245629 สิริพร ปาณาวงษ์ และคณะ รูปแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการสหวิชาการสำหรับครูยุคใหม่สร้างเด็กไทย 4.0 สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3
-
245602 อรทยา สารมาศ และโสมฉาย บุญญานันต์ การศึกษาเปรียบเทียบการทำผ้าบาติกของสามชุมชนที่มีความต่างวัฒนธรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แจ้งผลพิจารณาที่ระบบ ThaiJo
245597 อรวริศรา ดีสุขแสง การพัฒนากลยุทธ์การสร้างความตระหนักรู้ด้านการเสียภาษีอากรให้ภาครัฐของประชาชนในท้องที่สำนักงานสรรพากรภาค 7
-
245565 ฐิติกานต์ แก้ววิเศษ การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยแบบเชิงรุกของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วรรณคดีเป็นฐานเพื่อส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21
-
245564 ณิรดา เวชญาลักษณ์ และคณะ การพัฒนาสมรรถนะการนิเทศของอาจารย์นิเทศ และครูพี่เลี้ยงตามแนวทาง CCR โดยใช้ระบบหนุนเสริมการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912