ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
224330 กริชชัย ขาวจ้อย ตัวแบบประสิทธิภาพทรัพยากรการปฏิบัติการและกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า ในการจัดการผลิตภาพ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติการ ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนอุตสาหกรรมการผลิต ในจังหวัดเพชรบูรณ์
-
222280 นัทธ์หทัย เถาตระกูล และคณะ พฤติกรรมนักท่องเที่ยวของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่
แจ้งปรับบทความที่ระบบ ThaiJo
220574 จอมขวัญ รัตนกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างการพูดกับตนเองกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
219754 ศราธรณ์ หมั่นปรุ และคณะ กลวิธีการสอนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งเสริมการฟัง พูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในศตวรรษที่ 21
-
218509 ปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ และคณะ การคบเพื่อนของเด็กและเยาวชนไทยในยุคสื่อสังคมออนไลน์
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
214203 อรอนงค์ ตุ้มนาค และคณะ การพัฒนาหลักสูตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านปัจจัย 4 ของตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
แจ้งปรับบทความจากบรรณาธิการ
215267 พระครูวิโชติสิกขกิจ และคณะ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดพิจิตร ตามแนวพระพุทธศาสนา
แจ้งผลที่ระบบ ThaiJo
214145 ศิริวรรณ กมลสุขสถิต กฎหมายนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรกับการจัดการทรัพย์สินอันเป็น สาธารณูปโภคส่วนกลาง
ยกเลิกการขอรับพิจารณา
212339 อรทัย อินตา ผลการใช้หลักสูตรพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมหนังสือเล่มเล็ก สร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม ระดับประถมศึกษา
-
209753 เสาวภา ปัญจอริยะกุล การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เรื่อง การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ส่งประเมินครั้งที่ 2
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912