ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
240898 จิรัชยา เจียวก๊ก, นวพล แก้วสุวรรณ ความยากจนแรงผลักสู่การเป็นชุมชนสวัสดิการ
-
240840 ขวัญชนนก แสงท่านั่ง รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
240810 อัมเรศ เนตาสิทธิ์ อนงค์รัตน์ รินแสงปิน การส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวกสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ครอบครัว และชุมชนเป็นฐาน ในเขตเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
-
240652 สุดใจ เขียนภักดี การประเมินความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะด้านการประกันคุณภาพภายใน ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร
-
240564 เพิ่มพร ณ นคร การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตซ้ำละครโทรทัศน์ไทย
-
240551 วิทเอก สว่างจิตร สมรรถนะผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่
-
240484 นพวรรณ ใจคง การบูรณาการแนวทางการแก้ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ
-
240324 ไม่ระบุชื่อ กลยุทธ์การนำปราชญ์ชาวบ้านมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล วัดไทรเหนือ สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์
-
240309 วิลาสินี ชูทอง ปัจจัยความร่วมมือทางการบริหารที่มีผลต่อการพัฒนาข้าวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
-
240327 ธันยนันท์ ทองบุญตา การเสริมแรงทางลบโดยผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912