ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
102048 ลัดดาวัลย์ ยอดบัวและคณะ อิทธิพลของการควบคุมการสอบบัญชี มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของสำนักงานสอบบัญชี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-
101398 ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป กรณีศึกษา ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้
-
100256 สาลินี ชนาพงษ์จารุ การพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะประจำสายงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2 โดยประยุกต์วิธีการประเมินเชิงผสมผสาน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
98888 สุรเชษฐ์ บุญยรักษ์ ความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
98368 ศุภลักษณ์ สุวรรณวิทย์ การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของนักวิชาการคลังสำนักงานคลังจังหวัด
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
98055 วุฒิชัย แก้วบุญมา การประเมินนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
-
96768 ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
95284 รุ่งระวี สุขแย้ม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
100553 Thawatchai Bunjantr An Analysis of Syntactic Errors in English Writing
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
94767 ชัชวาลย์ คงคะชาติ ผลการจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมทที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][6][7][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912