ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
98055 วุฒิชัย แก้วบุญมา การประเมินนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์
-
96768 ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม แนวทางพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบประชาชนมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลป่าตันนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
95284 รุ่งระวี สุขแย้ม การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
100553 Thawatchai Bunjantr An Analysis of Syntactic Errors in English Writing
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
94767 ชัชวาลย์ คงคะชาติ ผลการจัดการเรียนรู้แบบโฟร์แมทที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
89400 ขวัญตา กวีสิทธิสารคุณ ผลการสอนโดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยวิธีแข่งขันเป็นทีมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
89694 อนัญลักษณ์ ลีละศรชัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบโครงงานตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
87860 อรุณศรี เตชะเรืองรอง การพัฒนาคะแนนจุดตัดวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชาติ (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
87180 สุจิตรา อยู่หนู สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นประเภทเรือนพักอาศัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
ปีที่ 7 ฉบับที่ 13 ก.ค.-ธ.ค.60
85825 ธิติยา ทองเกิน การมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของ กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา กลุ่มนวดเพื่อสุขภาพวัดคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][6][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522