ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
174224 Darett Naruemon and Other Questions in Language Classrooms
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
170823 รัชดาพร รอดหิรัญ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
158897 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ และวศินี รุ่งเรือง การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
149623 สามารถ ใจเตี้ย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
145784 พินโย พรมเมืองและคณะ ความเป็นครูของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
145567 ภูมิพัฒน์ สมบัติธรรมกุล การกระตุ้นทางเลือกใช้บริการธุรกิจธนาคารออมสินในจังหวัดมุกดาหาร
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
145382 สุดาพร ปัญญาพฤกษ์และปวีณา ลี้ตระกูล การศึกษาสภาพและประเมินการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
141769 นงลักษณ์ แก้วมณี ผลการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
141461 สุปรียา คำตา ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
141351 มนตรี วิชัยวงษ์ การนําศีล 5 ไปประยุกต์ใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][6][7][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912