ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
123518 กนกวรรณ หาญกาย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
114509 กิติพงษ์ ลือนาม รูปแบบการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ด้วยการประเมินเสริมพลัง สำหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
106828 ยุพิน ชัยราชา ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและภาวะผู้นำเพื่อการดำรงอยู่ของสถานศึกษาสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
-
105871 อนงค์นาฎ ครุณรัมย์ การศึกษาความหมาย และองค์ประกอบของจิตนิสัยทางสะเต็ม
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
105245 เมลดา ธนิตนนท์ การศึกษาแรงจูงใจและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวบ้านบางเขน
-
103608 จักรพงศ์ วงศ์พิทักษ์กุล ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
-
103651 ประชัน หันชัยเนาว์ กลยุทธ์การพัฒนาสมรรถนะของบุคคลากรในการสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในการให้บริการของธนาคารพาณิชย์ไทยพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อรองรับรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
104203 อรอนงค์ กลางนภา กลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำทางการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลเขตสุขภาพที่ 3
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
102048 ลัดดาวัลย์ ยอดบัวและคณะ อิทธิพลของการควบคุมการสอบบัญชี มีผลต่อคุณภาพการสอบบัญชี ของสำนักงานสอบบัญชี ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
-
101398 ณรงค์ อนันต์เลิศสกุล การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอทอป กรณีศึกษา ประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารในพื้นที่ภาคใต้
-
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522