ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
137022 วัชระ วัธนารวี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย.62
136321 เสถียร ฉันทะ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
135328 วีนารัตน์ แสวงกิจ สมรรถนะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของผู้สูงอายใุนจังหวดัเชียงราย1
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
132910 พนิตนันท์ สุจินตวงษ์ กลวิธีการเรียนรู้ภาษาเพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและเขียนของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
133893 สมจิตร รอดเรือง การพัฒนาโปรแกรมสารสนเทศเพื่อการบริหารงานพัสดุของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
134266 วิรุณสิริ ใจมา การเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนระหว่างการปลูกข้าว แบบเกษตรอินทรีย์และการปลูกข้าวแบบเกษตรเคมี : กรณีศึกษาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
121808 เบญจมาศ พุทธิมา การพัฒนาสมรรถนะการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษาของครูผู้สอนโดยใช้เทคนิคการเสริมพลังอำนาจ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
119334 วนินทร สุภาพ ผังมโนทัศน์: เครื่องมือสำคัญสำหรับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
123518 กนกวรรณ หาญกาย ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบสุริยะจักรวาลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
114509 กิติพงษ์ ลือนาม รูปแบบการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ด้วยการประเมินเสริมพลัง สำหรับครู ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดนครราชสีมา
ปีที่ 8 ฉบับที่ 14 ม.ค.-มิ.ย.61
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][6][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522