ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
191032 เนารุ่ง วิชาราช การศึกษาความสัมพันธ์ของแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่(Big Data) และการจัดการข้อมูล เพื่อความสำเร็จของธุรกิจให้ทันกระแส Smart Consumer
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
190868 กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์ และพรรณราย เทียมทัน การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
190135 ณฐพร มีสวัสดิ์ และคณะ จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ในการเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
-
187063 อภิสิทธิ์ มีปัญญา การปรับเปลี่ยนเพื่อการดำรงอยู่สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยของหมอลำผีฟ้าบ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งปรับบทความที่ระบบ ThaiJo
182564 ณิรดา เวชญาลักษณ์ การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
180937 ณรงค์ ใจเที่ยงและคณะ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดพะเยา
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
179424 ณิชยา ศรีสุชาต พฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในการเลือกซื้อสินค้าอาหารผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของบริษัทจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
176975 Ekasak Hengsuko Community’s Participation in Exercise Health Promotion of Seniors in Nonsomboon Subdistrict, Muang District, Bueng Kan Province
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
176796 เบญจพร ฉินอังกูร ความเป็นพลเมืองของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
174224 Darett Naruemon and Other Questions in Language Classrooms
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][6][7][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912