ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
145567 ภูมิพัฒน์ สมบัติธรรมกุล การกระตุ้นทางเลือกใช้บริการธุรกิจธนาคารออมสินในจังหวัดมุกดาหาร
-
145382 สุดาพร ปัญญาพฤกษ์และปวีณา ลี้ตระกูล การศึกษาสภาพและประเมินการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมภาวะพฤฒิพลัง: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
141769 นงลักษณ์ แก้วมณี ผลการจัดกิจกรรมร้องเพลงที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูด ของเด็กปฐมวัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
141461 สุปรียา คำตา ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่มีต่อทักษะการสังเกต และทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลของเด็กปฐมวัย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
141351 มนตรี วิชัยวงษ์ การนําศีล 5 ไปประยุกต์ใชในชีวิตประจําวันของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อพัฒนาทักษะด้านคุณธรรม ในรายวิชาการปฏิบัติกรรมฐาน
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
140412 อโนดาษ์ รัชเวทย์และคณะ ผลการจัดกิจกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับกรอบแนวคิดความรู้ในเนื้อหา ผนวกวิธีการสอน เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
-
138592 ณิรดา เวชญาลักษณ์ การพัฒนาทักษะชีวิตของเด็กนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส เขตพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม สังกัดสำนักงานประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดพิษณุโลก
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
138863 เดชณรงค์ รอดซุง การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างทักษะวิชาชีพด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ ของนักศึกษาฝึกงาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
-
138141 เฉลิมพร วังศรีคูณ การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานครูด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
-
137022 วัชระ วัธนารวี การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจการค้าข้ามแดนจังหวัดเชียงราย
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย.62
[แรกสุด][BACK][1][2][3][4][5][6][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522