ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
187063 อภิสิทธิ์ มีปัญญา การปรับเปลี่ยนเพื่อการดำรงอยู่สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยของหมอลำผีฟ้าบ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
แจ้งปรับบทความที่ระบบ ThaiJo
182564 ณิรดา เวชญาลักษณ์ การจัดการความรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
-
180937 ณรงค์ ใจเที่ยงและคณะ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของกลุ่มวัยเจริญพันธุ์ในจังหวัดพะเยา
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
179424 ณิชยา ศรีสุชาต พฤติกรรมของผู้บริโภคเจเนอเรชันวายในการเลือกซื้อสินค้าอาหารผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือของบริษัทจัดส่งอาหารในเขตกรุงเทพมหานคร
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
176975 Ekasak Hengsuko Community’s Participation in Exercise Health Promotion of Seniors in Nonsomboon Subdistrict, Muang District, Bueng Kan Province
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
176796 เบญจพร ฉินอังกูร ความเป็นพลเมืองของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
174224 Darett Naruemon and Other Questions in Language Classrooms
-
170823 รัชดาพร รอดหิรัญ การพัฒนากลยุทธ์การตลาดของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มภาคเหนือ
-
158897 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ และวศินี รุ่งเรือง การพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ของครูโดยใช้การพัฒนาบทเรียนร่วมกันผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ
ปีที่ 8 ฉบับที่ 15 ก.ค.-ธ.ค.61
149623 สามารถ ใจเตี้ย การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
ปีที่ 9 ฉบับที่ 16 ม.ค.-มิ.ย. 62
[1][2][3][4][5][6][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522