ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
201500 ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล และธนพร หมูคำ การสร้างแบบทดสอบวัดสมรรถนะการอ่านสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6 โดยการหนุนเสริมจากภาคีเครือข่ายการเรียนรู้
-
196967 ธนพร หมูคำ การประกอบสร้างภาพแทนสตรีในวรรณกรรมอาเซียนกับบทบาททางการเมือง
แจ้งผลที่ระบบ ThaiJo
197568 สมจิต ขอนวงค์และคณะ การส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายชุมชนท้องถิ่นในการจัดการลุ่มน้ำยม 16 สาขา จังหวัดแพร่
พิจารณารูปแบบ
198053 วิไลวรรณ ปันวัง การส่งเสริมเด็กไทยให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
พิจารณารูปแบบ
194130 ภาคิน อนันตโสภณ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนน้ำดื่มสร้อยทิพย์ ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
194048 จิตรเมธี สายสุ่ม การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านเมตาคอกนิชันของนักศึกษา
พิจารณารูปแบบ
193954 อรทยา สารมาศ การใช้ศิลปะเป็นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาวะของผู้สูงอายุ: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
193479 ภิรญา โพธิพิทักษ์และคณะ การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรบูรณาการตามแนวคิดปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
193534 เขมลักษณ์ คุปคีตพันธ์ แนวทางการพัฒนาองค์ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
193079 ขวัญเกล้า ศรีโสภา การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู
พิจารณารูปแบบ
[1][2][3][4][5][6][7][NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์


สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912