ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
240875 พัชรียา ประจง ผลการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้ผังกราฟิกประกอบที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-
240355 อัจฉรีย์ มานะกิจ และ ประสพชัย พสุนนท์ การจัดกลุ่มพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบและพัฒนาสินค้า ของผู้ประกอบการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) จังหวัดสมุทรสงคราม
แจ้งผลการพิจารณาที่ระบบ ThaiJo
240763 ปัญญ์กณิฐ เนรมิตตกพงศ์ ความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก บรรยากาศองค์การ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมสร้างนวัตกรรมในการทำงานของบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการขนส่งทรัพย์สินธุรกิจธนาคาร
แจ้งผลการพิจารณาที่ระบบ ThaiJo
240753 นวพันธ์ เถาะรอด ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับรูปแบบการแก้ปัญหาแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการสื่อสารด้านการเขียนทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
-
240703 สุภาวดี นนทพจน์ การพัฒนาตำรับยารักษาโรคเบาหวานจากสมุนไพรในท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
แจ้งผลการพิจารณาที่ระบบ Thaijo
240696 พระมหาจำนงค์ ผมไผ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
แจ้งผลการพิจารณาที่ระบบ Thaijo
240662 จิราภา ปั้นทอง ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับคำถามระดับสูงที่มีต่อความสามารถในการให้เหตุผลและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-
240603 กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ, พัชรินทร์ ชมภูวิเศษ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และความพึงพอใจ โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สมุนไพรพื้นบ้าน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
-
240571 วราภรณ์ โฉมงาม ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ของเกษตรกรผู้ปลูกผักชีฝรั่งจังหวัดนคาสวรรค์
แจ้งผลการพิจารณาที่ระบบThaijo
240211 พีรญา ชื่นวงศ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตระหนักรู้และการยอมรับในการจัดการน้ำเสียในชุมชน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912