ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
123365 ทิพพารัตน์ ทับโต ความรอบรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม การป้องกันและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
-
121709 กนกวรรณ เอี่ยมชัย กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมระดับพื้นที่ จังหวัดพะเยา
-
121371 เชษฐา ปัทมสีแก้ว การพัฒนาระบบการวินิจฉัยข้อบกพร่องทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง สมการ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-
118255 ณิรดา เวชญาลักษณ์ และคณะ รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-
115897 ศุทธินี หางแก้ว และนาตยา ปิลันธนานนท์ การพัฒนาเพลงประกอบการเรียนการสอนสังคมศึกษาและภาษาไทย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น
-
117777 นะโรดม อินต๊ะปัน การวิเคราะห์ประสิทธิผลการผลิตกำลังคนของวิทยาลัยเทคนิค สถาบันอาชีวศึกษา ในประเทศไทย
-
115777 สกาวรัตน์ บุญวรรโณ การโหยหาอดีตกับกระบวนการทำให้เป็นสินค้าในมิติการท่องเที่ยวของสังคมไทยปัจจุบัน
-
114382 พระราชรัตนาลงกรณ์ และคณะ ประสิทธิผลการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 : กรณีศึกษาหมู่บ้านหนองยางคำ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
-
114850 ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ ประชาธิปไตยไทยนิยม
-
114151 รัฐพล พรหมสะอาด การพัฒนารูปแบบการดูแลให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 8
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522