ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
98826 ภัควลัญชญ์ สายแวว ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษี ผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้มีหน้าที่เสียภาษี ในการกำกับดูแลของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุบลราชธานี
-
97997 ภิราช รัตนันต์ การพัฒนาโมเดลการรักษาทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักในประเทศไทย. : การวิจัยผสมผสาน
-
97977 ศาสตรา เหล่าอรรคะ ของเล่นพื้นบ้านเด็กไทย : การประดิษฐ์และออกแบบให้เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-
96776 ศิริพร ชมพู ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยเน้นกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
-
96080 อพันตรี พูลพุทธา รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
-
96000 จิตรา ปั้นรูป และคณะ การจัดตั้งกลุ่มนักวิจัยในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
-
95396 พรรณธิภา เอี่ยมสิริปรีดา และคณะ แนวคิดและทฤษฎีในการศึกษาแรงจูงใจอาสาเพื่อการส่งเสริมการเป็นพลเมืองใส่ใจสังคม
-
94862 ธัญญาพร ก่องขันธ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการใช้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริม ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
-
94779 อนงค์นาถ ยิ้มช้าง การพัฒนาชุดการสอน วิชาศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
-
92815 สุกัญญา เชื้อหลุบโพธิ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมตามแนวคิดสะเต็มศึกษา เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 8
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522