ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
227162 ลัดดา จุลวงศ์ การบริหารสถานศึกษาด้วยภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ
แจ้งปรับรูปแบบที่ระบบ ThaiJo
225359 ไม่ระบุชื่อ การวัดการรับรู้และความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้องที่มีต่อสื่อประกอบการเรียนรู้แบบอินโฟกราฟิก รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
แจ้งปรับรูปแบบที่ระบบ ThaiJo
227162 ลัดดา จุลวงศ์ การบริหารสถานศึกษาด้วยภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณ
แจ้งปรับรูปแบบที่ระบบ ThaiJo
223003 ทรงศรี ตุ่นทอง และคณะ โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยง และการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลางตะวันออก ปีที่ 2
แจ้งปรับบทความจากบรรณาธิการ
221678 อพันตรี พูลพุทธา การเปรียบเทียบทักษะการสร้างเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการทำงานเป็นทีม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการวัดและประเมินผลการศึกษาของ นิสิต ระหว่างการเรียนโดยใช้แบบฝึกประกอบการจัดการเรียนรู้กับกลุ่มร่วมมือแบบ LT กับการสอนแบบกลุ่มปกติ
แจ้งผลประเมินท่านที่ 2
220887 รักษิต สุทธิพงษ์ และคณะ ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ แบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับครูในโครงการผลิตครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา
-
219294 ไม่ระบุชื่อ สื่อวีดิทัศน์ เพื่อรณรงค์งดการเผาตอซัง ฟางข้าว ชุมชนบ้านมะเกลือ จังหวัดนครสวรรค์
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
219195 ไม่ระบุชื่อ การวัดการรับรู้และความพึงพอใจสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจ่านกร้องที่มีต่อสื่อประกอบการเรียนรู้แบบอินโฟกราฟิก รายวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ดาราศาสตร์และอวกาศ
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
218877 รักษิต สุทธิพงษ์ และคณะ ผลการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุก โดยใช้ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบผสมผสานเครือข่ายสังคมออนไลน์ สำหรับครูในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการเข้าสู่วิชาชีพ สังกัดสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดพะเยา
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
218337 ประสงค์ อุทัย และคณะ สภาพการแข่งขันส่งออกกุ้งแซ่แข็งของไปสูตลาดสหรัฐอเมริกา
แจ้งผลประเมินที่ระบบ ThaiJo
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912