ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
234439 Suwadee Ouppinjai The Development of Paradigm, Model, and Mechanism for Teacher Development toward Area Networks: A case study of The Faculty of Education, Chiangrai Rajabhat University
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
234336 ณนนท์ แดงสังวาลย์, ประสพชัย พสุนนท์ การจัดกลุ่มผู้ประกอบอาหารตามพฤติกรรมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สำหรับการออกแบบรายการอาหารในอุตสาหกรรมโรงแรม : โรงแรมประเภทให้บริการแบบหรูหราและโรงแรมที่ให้บริการแบบหรูเหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
-
234318 Montha Polrak An Investigation into Listening Strategies of Students at the Faculty of Industrial Education, KMITL
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
233495 ดำรงค์ เบญจคีรี และคณะ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
-
231398 Prawet Wetcha Activities for improving the quality of life of the elderly: A case study of the elderly school at Hua Fai Temple, Phan District, Chiang Rai Province
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
231104 สุพิเชษฐ์ ตองอ่อน การวิเคราะห์การจัดกลุ่มการยอมรับเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือของนักศึกษาปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
-
230359 POK PANHAVUTH A STUDY OF UNDERGRADUATE STUDENTS AND INSTRUCTORS’ ADOPTION OF TECHNOLOGICAL INNOVATION IN M-LEARNING AT HIGHER EDUCATION IN BATTAMBANG, CAMBODIA
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
230212 DUJLUEDEE KONGSUWAN Guidelines for Managing Social Capital in Chiang Rai Special Economic Zone by Active Aging
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
229803 Natthiya Watthanasirisat Rural Communities in Postmodern Era: Case Study of Vieng Nua Sub-district, Vieng Chai, Chiang Rai, Thailand
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
229750 Nakarin Namjaidee Study of the Important Local Cultural Resources in Chiang Rai Old Town which Can Be Used as a Cultural Capital to Build a Souvenir in Chiang Rai Old Town
รอพิจารณาจากกองบรรณาธิการ
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912