ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
109733 วนิดา พูลพันธ์ชู ผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการสอนอุปมาอุปไมยเพื่อพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์ เรื่อง การสลายสารอาหารระดับเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
-
109150 จันจิรา จันทสุทธิบวร ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค ซี ไอ อาร์ ซี ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเรื่องความเข้าใจและเจตคติต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
-
106933 พัชราภา เอื้ออมรวนิช สิทธิส่วนบุคคลกับการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
-
106672 ไพฑูรย์ ทองทรัพย์ กากมะพร้าวเหลือทิ้งจากการประกอบอาหาร สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
-
105709 วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ และคณะ การศึกษาระดับศักยภาพของแหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวฮาวาลบริเวณทะเลสาบสงขลาตอนล่าง สำหรับนักท่องเที่ยวชาวมุสลิม
-
105619 ณัฐพงศ์ แสนสติ กลยุทธ์การจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล
-
105007 กิติศักดิ์ ปัญโญ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
-
104938 ชันยนันต์ สมถวิลผ่องใส ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยตนเองในเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเอกชนเขตภาคกลางของไทย
-
104841 บุษบา สิทธิการ และสิริวัฒนา ใจมา การพัฒนาความพร้อมของการอำนวยความสะดวกบนเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
-
104574 ดลฤดี วาสนานนท์ และ คณิต เขียววิชัย การวิจัยอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองของกองทัพบกไทย
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 8
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522