ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
วันเพ็ญ ปราศรัย การขับเคลื่อนกลยุทธ์การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านหนองสะแก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพงเพชร เขต 1
-
สุกฤตยา ปงกันทา กลยุทธ์การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษามืออาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และเขต 2
-
100653 เกษฎา ผาทอง, ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ แนวทางการสร้างกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยทางรัฐศาสตร์
-
99622 สุธน วงค์แดง ภาณุมาส เศรษฐจันทร และวีระพงษ์ สิงห์ครุธ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
-
99569 ดนิตา ดวงวิไล และคณะ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ EKKE
-
99427 กานต์มณี ไวยครุฑ กลยุทธ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ด่านจังหวัดสระแก้ว
-
97997 ภิราช รัตนันต์ การพัฒนาโมเดลการรักษาทรัพยากรมนุษย์ร่วมสมัยของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตที่ใช้แรงงานเป็นหลักในประเทศไทย. : การวิจัยผสมผสาน
-
97977 ศาสตรา เหล่าอรรคะ ของเล่นพื้นบ้านเด็กไทย : การประดิษฐ์และออกแบบให้เหมาะสม กับพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
-
96776 ศิริพร ชมพู ผลการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ โดยเน้นกิจกรรมศิลปสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย
-
96080 อพันตรี พูลพุทธา รูปแบบการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ปีที่ 13 ฉบับที่ 37 มกราคม - เมษายน 2561
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 8
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.(056)-219100 -29 FAX.(056)-882523,882522