ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
245256 รุจิเรข บุญกาพิมพ์ การใช้โมเดลการตอบสนองข้อสอบ 4 พารามิเตอร์ ในการพัฒนาคลังข้อสอบรายวิชาทักษะวิทยาศาสตร์
-
246846 พงศ์สวัสดิ์ ราชจันทร์ หลักการ และรูปแบบ สำหรับการปกครองท้องถิ่นร่วมสมัย
แจ้งปรับรูปแบบที่ระบบ ThaiJo
244964 พชรพล สร้อยทอง ภาวะผู้นำและความสำเร็จขององค์กร
-
243880 อรรถพล พลอยมีค่า แบบทดสอบวินิจฉัยสามลำดับขั้นเพื่อระบุมโนมติที่คลาดเคลื่อน เรื่องสมดุลเคมี
ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2563
242742 มุขสุดา พูลสวัสดิ์, ประไพพิศ สวัสดิ์รัมย์ ศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่เชื่อมโยงเป้าหมาย โดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นจุดศูนย์กลาง
อยู่ระหว่างติดตามผลประเมินท่านที่ 2
243240 พัชรา พุ่มพชาติ ผลการใช้ชุดกิจกรรมการสร้างวินัยเชิงบวกตามแนวคิดการเรียนรู้โปรแอคทีฟ (Pro-Active learning) ที่มีต่อพัฒนาการทางอารมณ์และสังคมของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
-
242954 วีรมลล์ โล้เจริญรัตน์ การจัดการพฤติกรรมนักเรียนด้วยกระบวนการหาสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
แจ้งปรับรูปแบบที่ระบบ ThaiJo
242840 วิสุทธิ์ สีนวล โครงสร้างความสัมพันธ์ปัจจัยเชิงสาเหตุและผลของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์การของครูในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
อยู่ระหว่างติดตามผลประเมินท่านที่ 2
242708 ธิติยา ทองเกิน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษากลุ่มนวดเพื่อสุขภาพ วัดคลองคาง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
อยู่ระหว่างติดตามผลประเมินท่านที่ 2
242652 วิศิต ธีรว์โส และคณะ การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุของศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุ วัดสันติวิเวก ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912