ค้นหา รายชื่อผู้แต่ง/ชื่อบทความ/Submission ID
Submission ID
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1

2

3
4

5

6
7
8
258240 อภิรดี พันธ์สิงห์ การศึกษากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้เทคนิคการคิดออกเสียง
-
257128 ถมรัตน์ ศิริภาพ ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับการสร้างความเชื่อประสิทธิภาพของกลุ่ม : อิทธิพลปฏิสัมพันธ์ของการเป็นครูที่ปรึกษา
-
258610 ภูวดล จุลสุคนธ์ และคณะ รูปแบบการใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในยุค Next Normal ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดลพบุรี
-
254640 น้ำฝน ใจดี และคณะ การพัฒนาระบบบริหารจัดการโรงงานด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
-
258577 วัชระ แสงหิรัญ กลยุทธ์การบริหารจัดการงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของตำรวจสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร
-
258566 ฐิติพร ไขแสง การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ตามทฤษฎีเชื่อมโอนภาษา สำหรับครูที่สอนนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
-
258402 ปุรินทร์ นาคสิงห์ การวิ่งในเมือง: ตัวตนของนักวิ่ง และ ปัญหาความไร้ระเบียบจากการจัดงานวิ่ง
แจ้งตรวจสอบต้นฉบับบทความ
258696 วัชรพงค์ โนทะนะ การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพตามทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้ผ่านชิ้นงานร่วมกับแนวคิดการเสริมต่อความรู้
-
258271 อิศราพร ชัยงาม การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูระดับชั้นมัธยมศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี Google Apps เพื่อพัฒนาผลการเรียนรู้
-
258697 กฤติยา ขัติยะ การพัฒนารูปแบบเสริมสร้างความสามารถในการคิดไตร่ตรองเชิงวิพากษ์ทางการสอนตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงและแนวคิดการพัฒนาบทเรียนร่วมกันสำหรับครูบรรจุใหม่
-
[1][2][3][4][5][6][7]...[NEXT][ท้ายสุด]

หมายเหตุ          
                        1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
                        2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
                        3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
                        4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
                        5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
                        6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
                        7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
                        8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
อาคาร 14 ชั้น 1
398 Sawanvithee Rd., Amphur Muang, Nakorn Sawan Province Tel.09-7924-5912