อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อการประชุม

หน่วยงาน

ระยะเวลาการ

ส่งบทความ

ระยะเวลาจัดงาน

/นำเสนอ

รายละเอียด

เพิ่มเติม

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9สถาบันวิจัยและพัฒนาบัดนี้ - 31 มกราคม 25613-4 เมษายน 2561รายละเอียด
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php