อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ชื่อการประชุม

หน่วยงาน

ระยะเวลาการ

ส่งบทความ

ระยะเวลาจัดงาน

/นำเสนอ

รายละเอียด

เพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีบัดนี้ - 30 กันยายน 256019 - 20 ธันวาคม 2560รายละเอียด
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบัดนี้ - 31 สิงหาคม 256024 พฤศจิกายน 2560รายละเอียด
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php