อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Warning: include(../connection.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\division\apr\gs\Table_research.php on line 27

Warning: include(): Failed opening '../connection.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\division\apr\gs\Table_research.php on line 27

Warning: include(../disconnection.php): failed to open stream: No such file or directory in D:\division\apr\gs\Table_research.php on line 83

Warning: include(): Failed opening '../disconnection.php' for inclusion (include_path='.;C:\php\pear') in D:\division\apr\gs\Table_research.php on line 83

ชื่อการประชุม

หน่วยงาน

ระยะเวลาการ

ส่งบทความ

ระยะเวลาจัดงาน

/นำเสนอ

รายละเอียด

เพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 53 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1 เมษายน 2564 - 31 สิงหาคม 256418 ธันวาคม 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยบัดนี้จนถึง 30 เมษายน 25648 มิถุนายน 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือฯ ครั้งที่ 21 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรตั้งแต่บัดนี้ - 10 พฤษภาคม 25649 มิถุนายน 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร4 มกราคม - 23 เมษายน 2564 24-25 มิถุนายน 2564 รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัดนี้- 31 มีนาคม 256428 พฤษภาคม 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบัดนี้ - 31 มีนาคม 25648-9 กรกฎาคม 2564 รายละเอียด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ 4 สถาบัน ประจำปี 2564 มหาวิทยาลัยรังสิตบัดนี้ -15 กุมภาพันธ์ 256427 มีนาคม 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัดนี้- 29 พฤศจิกายน 256427 ธันวาคม 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19มหาวิทยาลัยศรีปทุมบัดนี้ - 7 มิถุนายน 25645 กรกฎาคม 2564รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบัดนี้ - 3 พฤษภาคม 256431 พฤษภาคม 2564รายละเอียด
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือฯ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(รอบที่ 1 วันที่ 6 ม.ค.-10 เม.ย.2563) (รอบที่ 2 วันที่ 16 เม.ย.-15 พ.ค.2563)2 สิงหาคม 2563รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมบัดนี้จนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563 18-19 มิถุนายน 2563 รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UNมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 256128 ถึง 29 ธันวาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 256210 พฤษภาคม 2562รายละเอียด
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 ตุลาคม 256111 - 12 ธันวาคม 2561รายละเอียด
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบัดนี้ จนถึง - 30 กันยายน 25616 - 7 ธันวาคม 2561รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรามคำแหงตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ตุลาคม 256130 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Busuness Administration National Innovation Conference : BANIC 2018คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561รายละเอียด
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ครั้งที่ 8ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ปิดระบบตอน 16.30 น.23 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบบัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 25619 - 10 กรกฏาคม 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัดนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 256124-25 ธันวาคม พ.ศ.2561รายละเอียด
8th National and International Conference on Humanities and Social Sciencesมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 256129 - 30 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด
7th International Social Sciences and Business Research ConferenceMassey University, Palmerston North, New ZealandBefore 5 September 201817-20 October 2018รายละเอียด
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php