อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ชื่อการประชุม

หน่วยงาน

ระยะเวลาการ

ส่งบทความ

ระยะเวลาจัดงาน

/นำเสนอ

รายละเอียด

เพิ่มเติม

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 3 The 3rd International Conference of Multidisciplinary Approaches on UNมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม1 สิงหาคม ถึง 31 ตุลาคม 256128 ถึง 29 ธันวาคม 2561รายละเอียด
การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่1 ตุลาคม 2561 - 15 กุมภาพันธ์ 256210 พฤษภาคม 2562รายละเอียด
การประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 16 ตุลาคม 256111 - 12 ธันวาคม 2561รายละเอียด
งานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 47บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามบัดนี้ จนถึง - 30 กันยายน 25616 - 7 ธันวาคม 2561รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับชาติเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรามคำแหงตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 12 ตุลาคม 256130 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561 นวัตกรรมการบริหารธุรกิจยุค 4.0 Busuness Administration National Innovation Conference : BANIC 2018คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2561วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561รายละเอียด
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ครั้งที่ 8ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มสธ.ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ปิดระบบตอน 16.30 น.23 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 17ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบบัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน 25619 - 10 กรกฏาคม 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 13มหาวิทยาลัยเชียงใหม่บัดนี้ ถึง 20 พฤศจิกายน 256124-25 ธันวาคม พ.ศ.2561รายละเอียด
8th National and International Conference on Humanities and Social Sciencesมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บัดนี้ ถึง 10 ตุลาคม 256129 - 30 พฤศจิกายน 2561รายละเอียด
7th International Social Sciences and Business Research ConferenceMassey University, Palmerston North, New ZealandBefore 5 September 201817-20 October 2018รายละเอียด
4th National and International Conference on Philosophy, Politics and Economicsโรงเรียนเสนาธิการทหารบกตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 256127-28 กันยายน 2561รายละเอียด
6th International Social Sciences and Business Research ConferenceKatholieke Universiteit Leuven BelgiumBefore 18 July 201829 August - 1 September 2018รายละเอียด
5th International Conference on Security Studies (ICSS 2018)โรงเรียนเสนาธิการทหารบกตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 มิถุนายน 256118 - 19 กรกฎาคม 2561รายละเอียด
ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 256116 สิงหาคม 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SWUICE 2018มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร8 - 9 สิงหาคม 2561รายละเอียด
ร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบัดนี้ - 20 เมษายน 25619 - 10 กรกฏาคม 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรบัดนี้ - 30 เมษายน 256128 - 29 มิถุนายน 2561รายละเอียด
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php