อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ชื่อเรื่อง [เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (มกราคม - เมษายน 2562)
วันที่ประกาศวันที่ 19-01-2018 เวลา 14:15
รายละเอียดข่าว
เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ
เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
 ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (มกราคม - เมษายน 2562)------------------------------------------------------------------------------------
สอบถามเพิ่มเติม
โทรศัพท์ : 0-5621-9100 ต่อ 1211, 1214 หรือ 09-7924-5912
email : graduate@nsru.ac.th
ThaiJo : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JSSRA/
------------------------------------------------------------------------------------
ไฟล์เอกสาร-
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php