อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ประกาศวันที่ 27-10-2021 เวลา 10-22-26
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์
วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี .

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 0 2909 3036 ต่อ 331 
E-mail: rdi_journalsci@vru.ac.th 
หรือผู้ประสานงาน นางสาวปรียา ยอดจันทร์ 09 3172 5051
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php