อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
วันที่ประกาศวันที่ 09-02-2021 เวลา 11-09-09
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11
"วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง"
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 สอบถามเพิ่มเติม :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณพัชมณ ศรีสว่าง โทรศัพท์ 0 -2849-7502-3
e-mail: phatchamon.s@gmail.com

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php