อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ
วันที่ประกาศวันที่ 26-11-2020 เวลา 13-07-16
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 17  วันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 18  วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19  วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 20  วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

สอบถามรายละเอียด และลงทะเบียนออนไลน์
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php