อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)
วันที่ประกาศวันที่ 18-11-2020 เวลา 10-57-53
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความตีพิมพ์วารสาร Interdisciplinary Research Review (IRR)
TCI กลุ่ม 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
กำหนดการตีพิมพ์เล่มวารสาร ทุก 2 เดือน ซึ่ง 1 ปี ตีพิมพ์ทั้งหมด 6 ฉบับ

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php