อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
วันที่ประกาศวันที่ 04-02-2020 เวลา 15-16-53
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ 
เข้ารับการพิจารณาตีพิมพ์
"วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ" 
ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565)

ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php