อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายภาคเหนือฯ ครั้งที่ 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ประกาศวันที่ 06-01-2020 เวลา 11-08-06
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 
"การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน"

วันที่ 2 สิงหาคม 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://graduate.uru.ac.th/gnru2020
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php