อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์เชิญส่งบทความลงวารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี
วันที่ประกาศวันที่ 19-12-2019 เวลา 16-15-04
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

        ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ส่งบทความวิจัย เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี ผู้สนใจศึกษารายละเอียด ได้ที่ Https://www.tci-thaijo.org/index.php/srj 
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php