อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว [ขยายเวลา]เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
วันที่ประกาศวันที่ 31-08-2018 เวลา 10-14-47
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ขยายเวลา
[เปิดระบบ]
รับสมัคร ออนไลน์ เท่านั้น

รับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
--------------------------------------------------------------

" เส้นทางสู่ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องศึกษาต่อระดับปริญญาโท
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ "

หลักสูตรฯได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ สกอ.รับทราบ
และได้รับการรับรองจากคุรุสภา

"เรียนจบได้รับใบอนุญาตผู้บริหารฯ"

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่

วันที่ 16 กรกฏาคม ถึง 31 สิงหาคม 2561

ขยายเวลาจนถึง

25 กันยายน 2561

รับผู้จบปริญญาตรีทุกสาขา

สนใจติดต่อ

ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน : 081-707-7910 
อ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ : 085-530-3456 

--------------------------------------------------------------

> ประกาศขยายเวลา <

--------------------------------------------------------------

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-06-44_31-08-2018_SCAN_20180831_103604669.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php