อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวข้อข่าว [แจ้งรายชื่อ]ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น3 เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู (รอบแรก)
วันที่ประกาศวันที่ 02-03-2018 เวลา 11-12-08
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
[แจ้ง] รายชื่อนักศึกษา
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น3
เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู


---------------------------------------------------------
ติดต่อรับได้ที่ คุณวิลัยลักษณ์(พี่หมวย)
ฝ่ายทะเบียนฯ อาคาร 14 ชั้น 1
(จุดที่รับ Transcript)
---------------------------------------------------------

หมายเหตุ หากไม่ได้มารับด้วยตนเอง ต้องมีหนังสือมอบฉันทะด้วย

**ต้องใช้ใบมอบฉันทะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้น**.
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-12-08_02-03-2018_Round_one.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php