อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
วันที่ 17-18 ธันวาคม 2558
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
[วันที่ 22-12-2015;11:25:44]
ผู้รายงานข่าว คือ สนง.บัณฑิต
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php