อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (มกราคม - เมษายน 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 39 (กันยายน - ธันวาคม 2561)
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
[เปิดรับบทความ] วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[เปิดรับบทความ] วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อ่านต่อ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
-ตรวจดูผลการประเมิน
อ่านต่อ
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php