อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 38 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561)
[เปิดรับบทความ] วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
[เปิดรับบทความ] วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
[เปิดรับบทความ] ข่าวสารวารสารพิกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ฉบับที่ 15 (กรกฏาคม - ธันวาคม 2561)
เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงใน วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อ่านต่อ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
-ตรวจดูผลการประเมิน
อ่านต่อ
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php