อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประชาสัมพันธ์วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิจัย และวารสารพิฆเนศวร์สาร ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
[เปิดรับบทความ] เปิดรับบทความวิจัย และบทความวิชาการ เข้ารับพิจารณา เพื่อตีพิมพ์ใน วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 40 (มกราคม - เมษายน 2562)
ประชาสัมพันธ์เชิญเสนอผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2561
อ่านต่อ
ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI
-ตรวจดูผลการประเมิน
อ่านต่อ
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php