อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
อ่านต่อ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๐
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙
อ่านต่อ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยเป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การให้บริการเสื้อครุยปริญญาสำหรับนักศึกษา พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติการขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าอิสระและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต แผน ข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเทียบโอนประสบการณ์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๔๙
อ่านต่อ
วารสารวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php