อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


บศ.1แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการ
บศ.2แบบคำร้องขอให้ออกหนังสือราชการ (ที่เกี่ยวข้องกับการทำวิทยานิพนธ์)
บศ.3แบบคำร้องขอหนังสือขออนุญาตหัวหน้าหน่วยงาน (ไปศึกษาดูงาน/เข้าร่วมอบรมสัมมนา)
บศ.4แบบคำร้องขอลงทะเบียนหลังกำหนด (กรณีชำระเงินลงทะเบียนเกินกำหนด 30 วัน)
บศ.5แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการเรียน
บศ.5(1)แบบคำร้องขอเทียบเนื้อหาสาระรายวิชา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ต่างสถาบัน)
บศ.6แบบคำร้องขอลงทะเบียน (เพิ่ม/ถอน/ยกเลิก) รายวิชาเรียน
บศ.7แบบคำร้องขอเปลี่ยน คำนำหน้าชื่อ / ชื่อตัว / ชื่อสกุล
บศ.8แบบคำร้องขอลาป่วย ลากิจ
บศ.9แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
บศ.10แบบคำร้องขอลาพักการเรียน
บศ.11แบบคำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
บศ.12แบบคำร้องขอสมัครสอบวัดความรู้ภาษาต่างประเทศ
บศ.13แบบคำร้องขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา
บศ.14แบบคำร้องขอลงทะเบียนอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท
บศ.15แบบบันทึกขอเปลี่ยนแปลงการสอน
บศ.16แบบคำร้องขอยื่นผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
บศ.17แบบคำร้องขอสมัครสอบวัดคุณสมบัติ(QE) ระดับปริญญาเอก
บศ.18แบบคำร้องขอสมัครสอบประมวลความรู้ ระดับปริญญาโท
บศ.19(1)แบบคำร้องขอสอบหัวข้อดุษฎีนิพนธ์
บศ.20แบบคำร้องขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บศ.20(1)แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บศ.21(1)แบบคำร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก
บศ.22แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (ปริญญาโท)
บศ.22(1)แบบคำร้องขอสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิต
บศ.23(1)แบบคำร้องขอส่งการแก้ไขเค้าโครง วิทยานิพนธ์/การรค้นคว้าอิสระ (3 บท)
บศ.23(2)แบบคำร้องขอส่งการแก้ไข วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (5 บท)
บศ.24แบบคำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระฉบับสมบูรณ์
บศ.25แบบคำร้องขอรับทุนอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์
บศ.26แบบคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา
บศ.27แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
บศ.29แบบคำร้องขอคืนเงินค่าประกันของเสียหาย
บศ.30 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบการคัดลอกหรือการซ้ำซ้อนกับผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
บศ.31แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
บศ.40แบบคำขอหนังสือเชิญวิทยากร
บศ.42(2) แบบสรุปส่งผลการพิจารณาหัวข้อ/สอบเค้าโครง/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
บศ.44แบบส่งผลการสอบวัดความรู้ (สอบวัดคุณสมบัติ (QE)/สอบประมวลความรู้ / วิชาชีพครู / ภาษาอังกฤษ / คอมพิวเตอร์)
ทั่วไปหนังสือมอบฉันทะ
ทั่วไปแบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
บศ.21แบบคำร้องขอสอบเค้าโครง วิทยานิพนธ/การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท (สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)
บศ.22แบบคำร้องขอสอบป้องกัน วิทยานิพนธ/การค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาโท (สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินลงทะเบียนแบบเหมาจ่าย)
อ่านต่อ
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php