อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพลศึกษา
วิชาการบริหารการศึกษา 1/59
วิชาหลักสูตรและการสอน 1/59
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1/59
วารสารวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php