อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ปริญญาเอก
ครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต
ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 5
ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6
ปริญญาโท
ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 21
ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 21
ป.โท สาขาวิชาหลักสตรและการสอน รุ่นที่ 20
ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 18
ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 18
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 3
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php