อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2556
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2555
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2554
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2553
รายงานการประเมินตนเอง บัณฑิตวิทยาลัย ปี 2552
รายงานการประกันคุณภาพภายใน
ประมวลผลการดำเนินการประกันคุณภาพภายใน
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php