อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2554
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2553
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php