อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 (ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561)
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางสอนอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2562
ตารางเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 
ตารางเรียน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561)
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php