อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 6 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 18 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ตารางเรียน ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
 
ตารางเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560
วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php