อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับปริญญาเอก ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาเอก รุ่นที่ 6 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(กรณีรักษาสถานภาพ) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 (ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562)
กำหนดกิจกรรมวิชาการและวันหยุดของนักศึกษา ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561
กำหนดกิจกรรมวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (รุ่นที่ 5) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php