อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
New Ribbon
Example Frame
หนังสือขออนุญาต
ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

คลิกที่นี่
แจ้งรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
รับใบประกอบวิชาชีพครู
รอบสอง

คลิกที่นี่
หนังสือสำรวจความต้องการ
รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คลิกที่นี่
ทุนอุดหนุน
การจัดทำวิจัย / วิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SWUICE 2018 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ขอเชิญร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9
แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู รุ่น3 รอบ 2
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
หนังสือขอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมในต่างประเทศ
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - 2561 ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่พบข้อมูลของเดือนนี้


วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php