ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
New Ribbon
Example Frame
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
คลิกที่นี่
หนังสือขออนุญาตไปดูงาน

“เทคนิคการจัดการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม Active Play”
ของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3

คลิกที่นี่
ประกาศเรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559


คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
และ
ตารางเรียน
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน-
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คลิกที่นี่
ประกาศ
กำหนดระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท

คลิกที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
ผังที่นั่งสอบ คัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ ปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน ของ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 3
ประกาศ ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอทำการดับไฟฟ้า อาคาร 14 เนื่องจากจะทำการเปลี่ยนตู้เมนระบบควบคุมไฟฟ้า


โครงการถวายเทียนพรรษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
โครงการ การพัฒนา AR ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
ประมวลภาพงานการประชุมสัมมนาวิชาการ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1" 22 - 23 สิงหาคม 2559การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

ไม่พบข้อมูลของเดือนนี้


วารสารวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php