อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
New Ribbon
Example Frame
หนังสือขออนุญาต
ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

คลิกที่นี่
หนังสือขอความอนุเคราะห์
ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19

คลิกที่นี่
หนังสือขออนุญาต
ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมในต่างประเทศ
สาขาวิชาบริหารการศึกษา

คลิกที่นี่
แจ้งให้ทราบ
นักศึกษาที่ส่งหลักฐานขอใบประกอบวิชาชีพครู รอบล่าสุด
กรุณาตรวจสอบการสะกด ชื่อ และ นามสกุล ของตนเองด้วย

คลิกที่นี่
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ
(Qualifying Examination) รุ่น5


คลิกที่นี่
แจ้งรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
รับใบประกอบวิชาชีพครู
รอบแรก

คลิกที่นี่
หนังสือสำรวจความต้องการ
รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คลิกที่นี่
ทุนอุดหนุน
การจัดทำวิจัย / วิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ
หนังสือขอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมในต่างประเทศ
[แจ้งรายชื่อ]ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น3 เพื่อรับใบประกอบวิชาชีพครู (รอบแรก)
งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ครั้งที่ 13
[ประชาสัมพันธ์] การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8
[แจ้งให้ทราบ]นักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3 ขอความกรุณาให้ส่งเอกสาร เพื่อขอใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ภายในวันที่ 25 ก.พ. 2561
[แจ้งให้ทราบ]นักศึกษาระดับปริญญาโท ที่อยู่ระหว่างการทำวิทยานิพนธ์ ท่านใดที่ยังไม่ได้ดำเนินการต่อสภาพการเป็นนักศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ให้รีบดำเนินการต่อสภาพ ภายในวันที่ 18 ก.พ. 2561


การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - 2561 ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด
พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ไม่พบข้อมูลของเดือนนี้


วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php