อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
New Ribbon
Example Frame
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
รุ่นที่ 5
คลิกที่นี่
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 20
คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
[ประกาศ] เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งเสริมความเป็นครู ของ ประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา วิชาชีพครู รุ่นที่ 4
[หนังสือ]ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา (โรงเรียน)
[หนังสือ]ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาปริญญาโท ฝึกปฏิบัติงานทางการบริหารการศึกษา (เขตฯ)
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
[เปิดระบบ]รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5


โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561 พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชมพรรณษา 66 พรรษา 28 กรกฏาคม 2561
การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 18 และลำปางวิจัย ครั้งที่ 4 การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (GRC2018)
การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - 2561 ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561
ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19 บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4

วันที่ 03/08/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ อาคาร 14809
วันที่ 03/08/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา ห้องสอบ อาคาร 14809
วันที่ 07/08/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน ห้อง 14708
วันที่ 10/08/2018สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14809
วันที่ 17/08/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้องสอบ 14809
วันที่ 20/08/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809


วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php