อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
New Ribbon
Example Frame
แจ้งรายชื่อนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 3
รับใบประกอบวิชาชีพครู
รอบสอง

คลิกที่นี่
หนังสือสำรวจความต้องการ
รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คลิกที่นี่
ทุนอุดหนุน
การจัดทำวิจัย / วิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-

ขอเชิญร่วมประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ" 2561
ขอเชิญบุคลากรทั่วไป เข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรมของ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ จิตอาสาเพื่อพัฒนาความเป็นครู ของ ป.บัณฑิตวิชาชีพ รุ่นที่ 4
ขอเชิญร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2561
ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท - เอก ส่งผลงานเข้าร่วม ประกวดวิทยานิพยธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา เครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561
เชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน การปฏิบรูปการศึกษาไทยในยุค 4.0
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วมโครงการ การพัฒนานักศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SWUICE 2018 ณ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร


การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (GRC2018) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - 2561
ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561 ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู
พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559

ไม่พบข้อมูลของเดือนนี้


วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php