อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
New Ribbon
Example Frame
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ประกาศเรื่องเกณฑ์การสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ. 2559


คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
และ
ตารางเรียน
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน-
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คลิกที่นี่
ประกาศ
กำหนดระยะเวลาการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาโท

คลิกที่นี่

ประกาศ ในการสอบวันที่ 16 กันยายน 2560 ที่จะถึง ของระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท สาขา บริหารการศึกษา จะมีการทำ ทำแบบทดสอบโดยใช้ Web App Quizizz
[หนังสือ] ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะ อันพึงประสงค์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้านประสบการณ์วิชาชีพ ทางการบริหารจัดการ
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ป.เอกบริหารการศึกษา ป.โทสาขาบริหารการศึกษา และ ป.โท หลักสูตรและการสอน (รอบเพิ่มเติม)
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา และ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
[หนังสือ]ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดไปศึกษาดูงาน โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลและการดำเนินการวิจัย
ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560


โครงการถวายเทียนพรรษามอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ชำนาญกิจ
โครงการ การพัฒนา AR ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานโครงการ อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา
ประมวลภาพงานการประชุมสัมมนาวิชาการ "ราชภัฏนครสวรรค์วิจัย ครั้งที่ 1" 22 - 23 สิงหาคม 2559การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37

วันที่ 03/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการจัดการการเกษตร ป.โท ณ อาคาร 1114
วันที่ 04/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.โท ห้อง 14809
วันที่ 17/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ป.เอก ห้องสอบ 14808
วันที่ 20/09/2017สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809
วันที่ 20/09/2017สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809
วันที่ 26/09/2017สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ปริญญา โท ห้อง 14809
วันที่ 27/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ 14809
วันที่ 27/09/2017สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ห้องสอบ 14809


วารสารวิชาการ


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php