อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
New Ribbon
Example Frame
หนังสือขออนุญาต
ให้บุคคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา
ของ
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 19


คลิกที่นี่
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตบัณฑิตศึกษา
เพื่อใช้ในการค้นคว้า ประจำปี 2561

คลิกที่นี่
ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แก่
นักศึกษาระดับ ปริญญาเอก และ ปริญญาโท

คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม แบบคำขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

คลิกที่นี่

หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา ของหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
[ประชาสัมพันธ์] ขอเชิญเข้าอบรมการใช้โปรแกรม Minitab วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวิจัย
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
หนังสือขอนุญาตให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ศึกษาสังเกตการสอน ของหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4
นักศึกษา ปริญญาโท รุ่น 18 ให้ติดต่อขอรับใบ นว. 3 เพื่อนำไปชำระเงิน
การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2560 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2561


ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561 ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู
พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ - การตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์

วันที่ 17/01/2018สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ปริญญาเอก ห้อง 14808


วารสารวิชาการสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php