อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
New Ribbon
Example Frame
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ 20
คลิกที่นี่
เปิดรับสมัครนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
รุ่นที่ 5
คลิกที่นี่
หนังสือขออนุญาตสำรวจความต้องการ
รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู
เข้าฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

คลิกที่นี่
ทุนอุดหนุน
การจัดทำวิจัย / วิทยานิพนธ์
สำหรับนักศึกษาระดับ ปริญญาโท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คลิกที่นี่
แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา
และ
การขอรับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
หลักสูตรประกาศนียบัตร บัณฑิตวิชาชีพครู

คลิกที่นี่
ปฏิทินวิชาการ
ตารางเรียน
ตารางรายชื่อ
ป.เอก / ป.โท / ป.บัณฑิต

-ปฏิทินวิชาการ- | -ตารางเรียน- | -ตารางรายชื่อ-

เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 20
การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
[เปิดระบบ]รับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5
ประชาสัมพันธ์โครงการ การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ผ่าน Multi Mentoring System
[ประกาศ] เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561 (แก้ไข)
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพทางการศึกษา ของ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2561
หนังสือขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ของ ป.โท สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นที่ 19


การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (GRC2018) การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 1 - 2561
ภาพบรรยากาศ งานตักบาตรทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2561 ภาพบรรยากาศ กิจกรรม จัดเลี้ยงฉลองปีใหม่ หลักสูตรและการสอน รุ่นที่ 19
บัณฑิตวิทยาลัย สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โครงการสืบสานวัฒนธรรมความเป็นครู
พิธีไหว้ครู ของ หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 4 การประชุมสภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2560
ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้ผลการเรียนเฉลี่ยสูงสุด พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558 - 2559

วันที่ 16/07/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809
วันที่ 16/07/2018สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ห้อง 14809
วันที่ 24/07/2018สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ห้อง 14708


วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php