.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
รักษาการคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php

ชื่อการประชุม

หน่วยงาน

ระยะเวลาการ

ส่งบทความ

ระยะเวลาจัดงาน

/นำเสนอ

รายละเอียด

เพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีบัดนี้ - 30 กันยายน 256019 - 20 ธันวาคม 2560รายละเอียด
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 7สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชบัดนี้ - 31 สิงหาคม 256024 พฤศจิกายน 2560รายละเอียด