.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php

ชื่อการประชุม

หน่วยงาน

ระยะเวลาการ

ส่งบทความ

ระยะเวลาจัดงาน

/นำเสนอ

รายละเอียด

เพิ่มเติม

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SWUICE 2018มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประสานมิตร8 - 9 สิงหาคม 2561รายละเอียด
ร่วมส่งบทความ (CALL FOR PAPER) และเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 9มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีบัดนี้ - 20 เมษายน 25619 - 10 กรกฏาคม 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 13โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์บัดนี้ - 10 มีนาคม 256121- 22 เมษายน 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรบัดนี้ - 30 เมษายน 256128 - 29 มิถุนายน 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชถัฏพระนครบัดนี้ - 10 มีนาคม 25615 พฤษภาคม 2561รายละเอียด
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 9สถาบันวิจัยและพัฒนาบัดนี้ - 31 มกราคม 25613-4 เมษายน 2561รายละเอียด