.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
วันที่ประกาศวันที่ 28-11-2018 เวลา 16-09-51
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว              รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 "ตรวจสอบรายชื่อ"
         ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับ
"ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ" ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
(อาคาร 14 ชั้น 1) ระหว่างวันที่  30 พฤศจิกายน 2561 - 30 พฤษภาคม 2562
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-09-51_28-11-2018_22-11-61.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย