.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 25 ตุลาคม 2561
วันที่ประกาศวันที่ 30-10-2018 เวลา 09-53-59
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว         รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ปริญญามหาบัณฑิต ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 "ตรวจสอบรายชื่อ"
         ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับ
"ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ" ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 
(อาคาร 14 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 30 เมษายน 2562
         

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 09-53-59_30-10-2018_251061.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย