.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 27 กันยายน 2561
วันที่ประกาศวันที่ 06-10-2018 เวลา 13-38-20
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว 
     รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 27 กันยายน 2561  "ตรวจสอบรายชือ"
     ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อขอรับ
 "ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ " ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
 (อาคาร 14 ชั้น 1)  ระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม 2561 - 4 เมษายน 2562  


ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 13-38-20_06-10-2018_270961.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย