.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 23 สิงหาคม 2561
วันที่ประกาศวันที่ 24-08-2018 เวลา 15-07-18
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
       บัณฑิตระดับปริญญาโท ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 "ตรวจสอบรายชื่อ"
        ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อขอรับ
 "ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ " ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 14 ชั้น 1)
 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2561 - 3 มีนาคม 2562 
***หมายเหตุ: การขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนให้ผู้สำเร็จการศึกษานำ "ใบรายงานผลการเรียน และใบรับรองคุณวุฒิ (ฉบับจริง)"
ยื่นแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินคืนได้ที่ กลุ่มงานการเงิน (อาคาร 14 ชั้น 1) 
(ยกเว้นผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย)
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 15-07-18_24-08-2018_230861.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย