.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 26 กรกฎาคม 2561
วันที่ประกาศวันที่ 01-08-2018 เวลา 14-29-57
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

บัณฑิตระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 

     ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาติดต่อรับ ใบรายงานผลการเรียน(Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 14 ชั้น 1) ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม 2561 - 2 กุมภาพันธ์ 2562 หากเกินกำหนดจะถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ฯ ว่าด้วยการขอรับหลักฐาน

หมายเหตุ: การขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนให้นักศึกษานำ "ใบรายงานผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิฉบับจริง" ยื่นแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ที่กลุ่มงานการเงิน (อาคาร 14 ชั้น 1) (ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย)

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-29-57_01-08-2018_26-07-61.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย