.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์(ปริญญาโท) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 21 มิถุนายน 2561
วันที่ประกาศวันที่ 29-06-2018 เวลา 14-14-03
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ วันที่ 21 มิถุนายน 2561

      ให้นำไปรษณียบัตรที่ได้รับ หรือ บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ บัตรประชาชน มาติดต่อรับ บรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ที่กลุ่มงานทะเบียน (อาคาร 14 ชั้น 1)  ระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 - 2 ธันวาคม 2561  

หมายเหตุ : การขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืน ให้นักศึกษานำ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง  ยื่นแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนที่ กลุ่มงานการเงิน (อาคาร 14 ชั้น 1)
 
**ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-14-03_29-06-2018_21062561_1.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย