.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ประกาศวันที่ 26-02-2017 เวลา 14-31-29
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560


 ให้นำไปรษณียบัตรที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดส่งให้ 

หรือ 

นำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

หรือ 

บัตรประจำตัวประชาชน


มาติดต่อรับ ใบรายงานผลการเรียน (Transcript)  และใบรับรองคุณวุฒิ  ได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 14 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 3 มีนาคม 2560 ถึง 3 กันยายน 2560 หากเกินกำหนด

จะถูกปรับตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ฯ ว่าด้วยการขอรับหลักฐาน

 

หมายเหตุ การขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนให้นักศึกษานำ Transcript  และใบรับรองคุณวุฒิฉบับจริง ยื่นแสดงเป็นหลักฐานเพื่อขอรับเงินค่าประกันของเสียหายคืนได้ที่กลุ่มงานการเงิน  อาคาร 14 ชั้น 1

ยกเว้นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่าย

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-31-29_26-02-2017_22012560.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย