.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว แจ้งป.บัณฑิต (รุ่น4) ตรวจสอบข้อมูลเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครู
วันที่ประกาศวันที่ 22-01-2019 เวลา 11-21-41
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ขอแจ้งให้ตรวจสอบข้อมูลของตนเอง  ดังนี้
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. คำนำหน้านาม / ชื่อ - สกุล
3. โรงเรียนที่ฝึกปฎิบัติการสอน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
หากมีแก้ไขให้แจ้งที่เบอร์ติดต่อ (056-219100 ต่อ 1211)  หรือ E-mail: wilailuk.t@nsru.ac.th  
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 

หากท่านใดไม่แจ้งข้อมูลถือว่าข้อมูลของท่านถูกต้อง และมหาวิทยาลัยฯ จะส่งข้อมูลดังกล่าว
ให้กับคุรุสภาต่อไป
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-21-41_22-01-2019_29102561.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย