.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกกำหนดให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ
วันที่ประกาศวันที่ 18-03-2017 เวลา 10-50-27
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว   ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตามที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามรับสนองพระราชโองการในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทยลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

   คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงมติว่า
   ๑. รับทราบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันสำคัญของชาติไทย ที่กำหนดว่า วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้
        ๑.๑ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
        ๑.๒ เป็นวันพ่อแห่งชาติ
   ๒. เห็นชอบให้วันที่ ๕ิ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

        ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาทำงานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๒๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

        จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐในกำกับดูแลทราบต่อไป
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-25-40_18-03-2017_18032017104844.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย