.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว [ประชาสัมพันธ์] โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17
วันที่ประกาศวันที่ 22-02-2017 เวลา 12-34-37
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17

บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการนำเสนอบทความวิจัย

> เปิดรับบทความวิจัย
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

> แจ้งผลการคัดเลือกบทความวิจัย
15 มิถุนายน 2560

> นักวิจัยส่งบทความวิจัยหรือโปสเตอร์ฉบับแก้ไข
30 มิถุนายน 2560

> ประกาศกำหนดการการนำเสนอผลงานวิจัย
10 กรกฎาคม 2560

> ดำเนินการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ
21 กรกฎาคม 2560
ไฟล์เอกสาร
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย