.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่นที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
วันที่ประกาศวันที่ 17-11-2016 เวลา 14-07-58
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง การสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination)
สำหรับนักศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รุ่นที่ ๓ ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

กำหนดการสอบ สถานที่สอบ และ เกณฑ์การประเมิน อยู่ในเอกสารแนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 14-07-58_17-11-2016_Third_Examination.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย