.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว โครงการติดตามและช่วยเหลือนักศึกษาที่อยู่ระหว่างดำเนินการทำวิทยานิพนธ์
วันที่ประกาศวันที่ 04-10-2016 เวลา 16-40-25
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว

     โครงการสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (บทที่ 1-3)  หรืออยู่ระหว่างการเก็บรวบรวมข้อมูล  หรืออยู่ระหว่างการเขียนรายงานการวิจัย (บทที่ 4-5)

จัดขึ้นโดย

อาจารย์ ดร.พรสิริ  เอี่ยมแก้ว

ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์

อาจารย์ ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ

อาจารย์ ดร.พรรณราย เทียมทัน


     เพื่อให้คำแนะนำ อธิบายระเบียบวิธีวิจัย และ ให้คำแนะนำการพัฒนา การใช้นวัตกรรม และการประเมินนวัตกรรมอย่างเป็นกันเองและถูกหลักวิชาการ นักศึกษาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแชร์ข้อมูลกับเพื่อนนักศึกษาคนอื่นๆได้ เป็นการประหยัดเวลาการสืบค้นข้อมูล


ขอเข้าร่วมโครงการภายใน วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ได้ที่  ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ line id: bantita63 ตลอด 24 ชั่วโมง


โครงการจะจัดขึ้นในวันที่ 17-18  ตุลาคม พ.ศ. 2559  เวลา 08.30

ณ ห้องประชุม 14807  และ 14809 อาคาร 14  ชั้น 8


**หมายเหตุ

1. นักศึกษาที่มีอาจารย์ ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ  เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เข้าร่วมโครงการทุกคน

           2.  นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่โปรดรับผิดชอบอาหารกลางวัน อาหารว่างของตนเอง และโปรดมีน้ำใจถึงเพื่อนๆ


หากสนใจ รายละเอียดอยู่ในไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 16-40-25_04-10-2016_info.jpg
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย