.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)
วันที่ประกาศวันที่ 08-08-2016 เวลา 11-10-25
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศรับสมัครเพิ่มเติม ในระหว่างวันที่ ๕-๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

มีดังนี้

๑.ระดับปริญญาเอก
    หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา
๒.ระดับปริญญาโท
    ๒.๑ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    ๒.๒ หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม่

อนึงคุณสมบัติผู้รับสมัครเป็นไปตามประกาศการรับสมัครเดิม

หลักฐานและรายละเอียดอื่นๆ อยู่ในไฟล์แนบด้านล่าง
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 11-10-25_08-08-2016_kayaywela.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย