.: ปรัชญาบัณฑิตวิทยาลัย สรรค์สร้างความรู้ นำสู่สังคม วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีประสิทธิภาพในเขตภาคเหนือตอนล่างภายในทศวรรษหน้า:.
อาจารย์ปราณี เนรมิตร
ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
<
วารสารวิชาการ
สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

เริ่มนับใหม่ ตั้งแต่ 31 ส.ค. 58
Must See Places In Paris
ผู้ออนไลน์ปัจจุบัน
http://gs.nsru.ac.th/home.php
หัวข้อข่าว ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่ประกาศวันที่ 30-07-2016 เวลา 10-30-35
รูปประกอบข่าว
รายละเอียดข่าว
 กำหนดการขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๘

๑. ยื่นแบบคำร้องขอส่งผลแก้ไขวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ (บศ.๒๓/๒) พร้อมแนบ บศ.๒๓/๓ และ บศ.๒๓/๔ ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

๒. ยื่นแบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา (บศ.๒๗) พร้อมวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ และหนังสือตอบรับการเผยแพร่บทความในวารสารตามประกาศของมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๙

๓. อนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๙

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกอ่านได้ในไฟล์แนบ
ไฟล์เอกสารไฟล์ที่1 คือ 10-30-35_30-07-2016_648941919848981_44489156_887.pdf
ผู้รายงานสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย